واحد درمان سوء مصرف مواد

** واحد درمان سوء مصرف مواد:
 • بازرسی و نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد دولتی و خصوصی و ارایه گزارش بازدید به مافوق
 • ارسال بازخوردبازدیدبه مرکزمربوطه جهت اطلاع ،اقدام وپیگیری درخصوص رفع مشکلات ونواقص
 • بررسی درخواست دارویی مراکز ومطابقت با آمار جهت صدورحواله دارویی
 • دریافت اطلاعات آماری مراکز و ورود آ مار در پورتال وزارتخانه
 • تحلیل و آنالیز اطلاعات آماری مراکز
 • بررسی درخواست ها، شکایات وتخلفات مراکز وطرح درکمیسیون ماده 31آیین نامه جهت اقدام وپیگیری لازم
 • برگزاری کمیسیون و جلسه های مربوطه و پیگیری مصوبات
 • هماهنگی با کمیسیون ماده 20 در خصوص تأسیس مراکز جدید
 • آموزش توجیهی برای مراکز تازه تأسیس
 • هماهنگی درخصوص برگزاری دوره های آموزشی جهت توانمندسازی تیم درمان مراکز
 • شرکت درسمینارهاو دوره های آموزشی استانی وکشوری مرتبط
 • ابلاغ دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و سایر مکاتبات و امور از طرف وزارتخانه به مراکز درمان سوء مصرف مواد
 • مدیریت سامانه کشوری سوءمصرف مواد(ایداتیس)
 • بررسی و تهیه گزارشات کارشناسی در برنامه پیشگیری ودرمان سوء مصرف مواد جهت ارائه به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
 • ارجاع معتادان نیازمند وپرخطر به مرکز دولتی جهت دریافت خدمات درمانی وکاهش آسیب
تاریخ به روز رسانی:
1399/08/05
تعداد بازدید:
178
Powered by DorsaPortal