آموزش های واحد مامایی

 

کارآزمایی لیبر پس از سزارین با هدف انجام زایمان طبیعی
استاندارد بیمارستان های دوستدار مادر
پذیرش مادران باردار
راهنمای پایش بیمارستان های دوستدار کودک
فلوچارت پیگیری مادر پرخطر
مادر پرخطر
ﻣﺮوری ﺑﺮ اﺣﯿﺎء ﻗﻠﺒﯽ و رﯾﻮی در زﻧﺎن ﺑﺎردار
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/08
تعداد بازدید:
88
Powered by DorsaPortal