شرح وظایف

 
شرح وظایف معاونت درمان
Missionیا رسالت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی چیزی جز تأمین وتجهیز مراکز درمانی جهت اقدامات تشخیص و درمانی وتوانبخشی نمی باشد وهدف ما تأمین این موارد به نحوی است که دسترسی افراد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد و همچنین شهرستانهای همجوار، به آسانی صورت پذیرد تا موجبات رضایتمندی مراجعین رافراهم سازد دراین راستا اقدامات زیر مورد توجه معاونت درمان می باشد:
* سیاست گذاری بخش درمان
* نظارت و مدیریت ادارات مختلف حوزه معاونت درمان و نظارت بر درمان شهرستان های گناباد و بجستان
* نظارت و ارزشیابی مستمر از کلیه مراکز درمانی شهرستان های گناباد و بجستان در فواصل زمانی متعدد و نظارت وکنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی در مراکز بیمارستانی، درمانگاه ها و مراکز خصوصی
*پاسداری از بهداشت وسلامت جامعه از طریق برخورد با متخلفان برابر قوانین وآئین نامه ها و رسیدگی به شکایات مردمی و پرسنلی
*تأمین وتوزیع نیروهای تخصصی پزشک و پیراپزشکی و هماهنگی با معاونت محترم پشتیبانی دانشگاه در نحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی و منابع مالی در مراکز درمانی تابعه
* نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های حوزه ستادی معاونت درمان در مؤسسات درمانی تابعه
* هماهنگی با سایر معاونت های دانشگاه (بهداشتی، آموزشی، دانشجویی، پشتیبانی و غذا و دارو)
*نظارت وکنترل برنحوه رسیدگی و نظارت بر امور مؤسسات درمانی و خدمات پاراکلنیکی آنها اعم از دولتی وخصوصی
* نظارت وکنترل برنحوه اجرای برنامه های مربوط به سلامت مادران، کودکان ونوزادان
* نظارت بر نحوه همکاری و هماهنگی مستمر با سازمانهای بیمه گر
*نظارت برنحوه رسیدگی به درخواستهای متقاضیان اخذ پروانه تأسیس و مسئول فنی مؤسسات پزشکی(آزمایشگاه ، درمانگاه، رادیولوژی و...)
* تأمین پزشک جهت کمیسیون های پزشکی و انجام تصمیم گیری در شورای پزشکی 
*نظارت وکنترل بر نحوه ابلاغ تعرفه های خدمات پزشکی و پیراپزشکی به گروه هدف توسط واحد مربوطه در معاونت
*کنترل و نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به نیروهای پرستاری و مامایی و اورژانس در معاونت درمان
*برگزاری کمیسیون های ماده 20 و31 و نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد نهایتاً توسعه کمی، ارتقاء کیفی و تأمین رضایت مندی مراجعین از اصول مهم معاونت درمان می باشد.
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گناباد

عناوین

سال 98

تعداد مراکز آموزشی درمانی

بیمارستان آیت ا.. علامه بهلول گنابادی :درجه یک

تعداد مراکز درمانی

1-بیمارستان آیت ا... مدنی بجستان -درجه ارزشیابی : درجه دو

تعداد کل تخت های فعال مراکز

تخت فعال:
(آیت ا.. علامه بهلول گنابادی :246 تخت * آیت ا... مدنی بجستان:26)

تعداد کل تخت های مصوب مراکز

تخت مصوب :
(آیت ا.. علامه بهلول گنابادی:449 تخت *آیت ا... مدنی بجستان:75)

درصدکل اشغال تخت (مجموع 2 بیمارستان تحت پوشش)

52%

تعداد متخصصین موجوددر شهرستان

66نفر

تعداد پزشکان عمومی موجوددر شهرستان

66نفر

تعداد دندانپزشکان موجوددر شهرستان

18نفر

تعداد دارو سازان موجود

17نفر

تعداد پایگاه های اورژانس بین جاده ای

17

تعداد پایگاه های اورژانس شهری

2

تعداد مؤسسات فعال در شهرستان

40

تعداد مراکز سلامت جامعه

17

تعداد مؤسسات رادیولوژی

4

تعداد مؤسسات پروتزدندانی

3

تعداد مؤسسات بینایی سنجی

4

تعداد مؤسسات فیزیوتراپی

4

تعداد دفاتر مشاوره خدمات پرستاری

1

تعداد مراکز مشاوره مامایی

2

تعداد دفاتر کار مامایی

3

تعداد کلینیک های تخصصی(گناباد و بجستان)

3

تعداد مراکز ارتوپدی فنی

1

تعداد سلامتکده طب سنتی

    1   

 تعداد مراکز جراحی محدود  1
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/21
تعداد بازدید:
973
Powered by DorsaPortal