شاخص های آمار

شاخص های آمار

تعاریف:

تعداد تخت مصوب Bed licensed

تعداد تختهایی که یک بیمارستان بر طبق آن دارای پروانه رسمی است

تخت ثابت: Bed constructed

کلیه تخت‌های تصویب شده بیمارستان را تخت ثابت می‌نامند که تغییرات آن طبق ضوابطی باید انجام گیرد

تخت فعال: Inpatient bed count

شامل تخت‌هایی است که می‌توان مورد استفاده بیماران بستری قرار داد. ضمنا

عواملی از قبیل عدم بهداشتی بودن تخت، خراب بودن و ...در تعداد تخت قابل استفاده بیمارستان موثر است، امکان تغییر این رقم بطور روزانه وجود دارد.

· در صورتیکه برخی از تخت‌های بیمارستان قابل استفاده نباشد، تخت فعال رقمی کمتر از تخت ثابت را نشان می‌دهد.

· در صورتیکه کلیه تخت های تصویب شده بیمارستان قابل استفاده باشد، تخت فعال رقمی کمتر از تخت ثابت را نشان می‌دهد.

· تخت‌های اطاق زایمان، تختهای موجود در اطاق ریکاوری و اتاق عمل، دیالیز، تزریقات، فیزیوتراپی و درمانگاههای تخصصی و تخت‌های اتاق معاینه به عنوان تخت‌های بیمارستان به حساب نمی‌آیند، چون مورد استفاده مداوم نیستند.

تخت روز اشغالی: تعداد تخت‌های اشغال شده در یک روز.

تخت روز کل:  تعداد تخت فعال × تعداد روزهای معین.

تذکر: در محاسبه تعداد روزهای بستری، روز پذیرش را محاسبه ولی روز ترخیص را محاسبه نمی‌کنیم مگر اینکه بیمار در یک روز هم پذیرش و هم ترخیص شده باشد.

پذیرش Admissionیعنی پذیرفتن بیمار در بیمارستان برای خدمات رسانی به آن.

ترخیص: منظور از ترخیص شده‌ها، هم افرادی است که پس از بهبودی کامل یا نسبی ترخیص شده‌اند و هم فوتی‌ها.

متوسط اقامت بیمار در بیمارستان:

مجموع روزهای بیمار برای بیماران مرخص شده

متوسط اقامت در بیمارستان= تعداد بیماران مرخص شده

نسبت متوسط اشغال تخت:

مجموع روزهای بیمار در یک مدت معین

نسبت متوسط اشغال تخت به تعداد تخت اشغال شده

آمار مرگ و میر:

تعداد فوت شدگان بعد از 48 ساعت در مدت معین × 100

آمار مطلق مرگ و میر= تعداد فوت شدگان و مرخص شده‌گان بعد از 48 ساعت در مدت معین

تاریخ به روز رسانی:
1399/10/24
تعداد بازدید:
58
Powered by DorsaPortal