شرح وظایف کارشناسان

 **** شرح وظایف کارشناسان اداره نظارت بردرمان:
1-انجام نظارت های ادواری مشخص شده طبق برنامه ارائه شده
2-نظارت های موردی وبرحسب ضرورت برامورمحوله وحیطه عملکردی
3-شکایت ازهرواحدبه صورت مکتوب توسط فردشاکی باذکرآدرس وتلفن پذیرفته است .و پیگیری شکایت تا حصول نتیجه
4-ارائه گزارش به صورت مکتوب وهفتگی به ریاست ادره نظارت
5-ارائه گزارش های ماهیانه درخصوص وضعیت حیطه تحت نظارت هرکارشناس (اجرائی شدن قوانین واستانداردهای نیازآموزش مسئولین فنی مراکز
6-تهیه وتدوین آمارجامع وگسترده ازحیطه نظارت هرکارشناس وبه روزنمودن آمارواطلاعات موجودو بارگزاری بازدید ها در برنامه عملیاتی و در سامانه اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت متبوع
7- برنامه هر6ماه یکباروبصورت محرمانه تنظیم می شود
8 – اجرای طرح رضایت سنجی از کلیه مراکزخصوصی – دولتی(خصوصی هردو ماه و دولتی هر سه ماه یکبار ) و ارائه نتایج بدست آمده به صورت تایپ شده ونموداری ( ویا در قالب نرم افزار) به ریاست اداره نظارت
9 – تعامل نزدیک با دانشگاههای هم سطح و کارشناسان همتراز به منظور ارتقاء هر چه بهتر ارائه خدمات (همچنین با دانشگاه مراکز استان و کارشناسان محترم نظارت )
10-تهیه وتنظیم فرم جدیدنظارت درهرواحد
11-آشنائی باتمام پرونده های موجوددرهرواحدوتهیه لیست مشکلات موجودواولویت بندی مشکلات وحل مشکلات براساس اولویت بندی
12-ارائه دورنمای کلی هرواحدونیازسنجی کلی شهرستان درحیطه تحت نظارت
13-بیان نقطه نظرات وپیشنهادات درراستای اجرائی شدن هرچه بهترسیاست های کلی وزارت وشکوفائی وخلاقیت های همکاران
14-بیان معضلات ومشکلات حیطه نظارتی درکلیه ابعادبه صورت مکتوب به ریاست اداره نظارت
15-رعایت کامل نظم ومقررات اداری وعملکردالگومدارانه کلیه کارشناسان واجرای کلی وسریع امورمحوله ودریافت خدمات
16-ارشادوهدایت صحیح ارباب رجوع وکلیه متقاضیان
17-برنامه ریزی جهت برگزاری سمیناروجلسات بازآموزی درهرواحد
18-تهیه وتنظیم تعرفه ها در هر واحدونصب آن در واحد مربوطه 
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/24
تعداد بازدید:
788
Powered by DorsaPortal