معرفی رئیس اداره


معرفی رئیس اداره مامایی:

  • نام و نام خانوادگی: اکرم عجم
  • سمت:رئیس اداره مامایی
  • رزومه: 
  • پست الکترونیکی: akram_ajam@yahoo.com
 

اطلاعات تماس:

آدرس: خراسان رضوی - گناباد، میدان غدیر، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157222674- داخلی 262
فکس: 051-57222622
 
شرح وظایـف واحد:
شرح وظایف واحد مامایی در ستاد معاونت درمان (به استناد نامه مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و خدمات بالینی وقت(آقای دکتر رواقی به شماره نامه 102353/8/ک)
پیگیری برنامه های اداره مامایی معاونت درمان وزارت متبوع:
1-برنامه ریزی به منظور ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات مامایی در دانشگاه علوم پزشکی.
2-نظارت بر جمع آوری و ارسال اطلاعات پرسنلی و سایر آمار مورد لزوم در امور مامائی از مراکز درمانی مربوطه و سایر واحدهای ذیربط.
3-بررسی کمی و کیفی ارائه خدمات مامایی در مراکز درمانی مربوطه و سایر واحدهای ذیربط براساس مقررات و ضوابط موجود.
4-بررسی وضع موجود امکانات و تجهیزات مورد استفاده در بخشهای زنان و زایمان مراکز درمانی تحت پوشش.
5-توانمند سازی پرسنل مامایی و بررسی نیاز پرسنل به آموزشهای ضمن خدمت و برنامه ریزی به منظور تشکیل دوره ها و نظارت بر اجرای آنها از جمله تشکیل کارگاه.
6-مدیریت نیروی انسانی و بررسی وضعیت نیروی انسانی موجود و مورد نیاز در مراکز درمانی تحت پوشش آن دانشگاه و برنامه ریزی جهت نام نویسی نیروی مورد نیاز.
7-مشارکت در توزیع و تقسیم و اعزام نیروی انسانی ( اعم از استخدامی – طرحی – قراردادی و...) در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی.
8-همکاری و ارتباط و هماهنگی با سایرمراکزمرتبط با امورمامایی (بخش های بهداشت /آموزشی/پژوهشی/نظام پزشکی و...) و اخذ نظرمشورتی از مسئولین مربوطه.
9-نظارت بر فعالیت های مامای خصوصی و همراه
10-نظارت بر اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی در دانشگاه
پیگیری برنامه های اداره سلامت مادران وزارت متبوع و اجرای وظایف محوله:
1-مسئولیت پیگیری مادران نزدیک به مرگ در سطح دانشگاه
2-تحلیل اطلاعات مادران نزدیک به مرگ به منظور کاهش مرگ و میر و ارتقای سلامت مادران
3-تدوین مداخلات ملی، دانشگاهی در راستای کاهش مرگ و میر مادری
4-نظارت برتشکیل تیم های فوریت مامایی در بیمارستان به منظور درگیر نمودن افراد صاحب نظر و تصمیم گیران اصلی در جهت بهبود کیفیت مراقبت های مامایی، طراحی مداخلات بیمارستانی و نیز شناسایی موارد احتمالی آینده با هدف پیشگیری از مرگ و میر مادری
5-تدوین و استفاده از پروتکل های بیمارستانی و استفاده از چک لیستهای مبتنی بر شواهد در بیمارستان ها و بخش های زنان و مامایی
6-پیگیری تشکیل کمیته مورتالیتی و موربیدیتی در بیمارستان و نظارت بر صورت جلسه آن
7-پایش اجرای فرآیند روند نظام مراقبت مادران نزدیک به مرگ در بیمارستان های دارای بلوک زایمان هر شش ماه یکبار با استفاده از چک لیست مربوطه توسط مسئول پیگیری مادران پرخطر دانشگاه
8-هماهنگی درون بخشی به منظور گزارش فوری مرگ مادر باردار
9-دریافت گزارش فوری و ماهانه مرگ مادر باردار از مراکز درمانی تحت پوشش
10-ثبت اطلاعات مادر باردار در پورتال وزارت متبوع
11-ارسال آمار ماهیانه مرگ مادر باردار و فرمهای 12-7 و جداول اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه مرگ در پایان هر نیمه سال به وزارت متبوع
12-دریافت پرونده های بیمارستانی مرگ مادر باردار از بیمارستان های تحت پوشش
13-دریافت نتایج پرسشگری مرگ مادر باردار از معاونت بهداشتی و دانشگاههای دیگر
14-بررسی پرونده های بیمارستانی مرگ مادر از نظر اقدامات انجام شده
15-تشکیل کمیته دانشگاهی مرگ و میر مادری
16-تهیه نمودار مقایسه ای مرگ و میر مادرباردار جهت ارائه گزارش فصلی و سالیانه مرگ و میر مادری به ریاست دانشگاه
17-جمع بندی گزارش مرگ و میر مادر باردار جهت ارائه در سایت نظام مراقبت مرگ مادر باردار
18-نظارت بر برنامه های بیمارستان دوستدار مادر
19-نظارت بر کلاس های آمادگی برای زایمان در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی
20-آموزش و کنترل و پایش و ارزیابی سامانه های موالید ایمان، مرگ پری ناتال، مادران نزدیک به مرگ، ورود اطلاعات در سامانه مراقبت مرگ مادران
پیگیری برنامه های اداره سلامت نوزادان :
1-نظارت بر اجرای بسته خدمتی نوزاد سالم
2-نظارت بر برنامه HBB
پیگیری برنامه های اداره نظارت بر درمان:
1-انجام اعتبار بخشی محور مادر ونوزاد
2-انجام RCA حوزه زنان و مامایی
3-نظارت و بازدید مطب و دفاتر کار مامایی و متخصصین زنان/ مراکز مشاوره مامایی/ بیمارستان ها
4-پیگیری شکایات حوزه زنان و مامایی
کارشناس مسئول برنامه شیر مادر معاونت درمان:
1-نظارت بر اجرای ضوابط بیمارستان ها دوستدار کودک و پایش های دوره ای برابر دستورعمل، هر 6 ماه یکبار
2- جمع بندی نتایج پایش بیمارستان های دوستدار کودک جهت طرح در کمیته دانشگاهی و ارسال یک نسخه از گزارش به معاونت بهداشت
3- نظارت بر اجرای مداخلات پیش بینی شده حاصل از اجرای پایش و ارزیابی مجدد و مصوبات کمیته های شیرمادربیمارستان ها (بخش های نوزادان، اطفال، زنان، NICU در جهت ترویج تغذیه با شیرمادر، ارتقا شیردهی، حضور مادر دربخش ها و داشتن مکان استراحت، کاهش استرس مادر، نوزاد و کودک زیر 2 سال در بخش ها و رایگان بودن خدمات فوق الذکر)
4-نظارت برتامین فضا و امکانات مناسب برای آموزش مادران در بیمارستان ها
5-آموزش مسئولین برنامه شیرمادر بیمارستان ها از نظر نحوه صحیح اجرا و پایش ده اقدام دوستدار کودک
6- برگزاری دوره های آموزشی بر اساس ابلاغ اداره سلامت کودکان و بر اساس نیازسنجی برای ارتقای سطح آ گاهی، نگرش وعملکرد کارکنان بیمارستان ها و سنجش اثر بخشی آموزش ها
7-ارسال کلیه بخشنامه ها و برنامه های سطوح وزارتی به بیمارستان های تابعه
8-مشارکت در برگزاری کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیرمادر همراه با ارائه گزارش وضعیت بیمارستان ها بر اساس نتایج پایش و پیگیری اجرای مصوبات
9- نظارت بر تهیه و توزیع منابع آموزشی دربیمارستان ها و مشارکت در تهیه منابع آموزشی با همکاری معاونت بهداشت
10-برآورد اقلام آموزشی، اعلام نیاز و نظارت بر توزیع
11-نظارت بر تشکیل جلسات کمیته های بیمارستانی شیرمادر و عملکرد آنان
12- مداخله در موارد گزارش شده تخلف از کد بین المللی و قانون شیرمادر و ارائه گزارش به کمیته دانشگاهی و ستاد وزارت متبوع جهت پیگیری
13-هماهنگی برگزاری هفته جهانی شیرمادر در بیمارستان ها و تهیه گزارش عملکرد بیمارستا ن ها و ارسال به اداره سلامت کودکان
14-تلاش برای جلب مشارکت مسئولین ادارات استان جهت اجرای برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر در تعامل با کارشناس شیرمادر بهداشت
15-تعیین اولویت های پژوهشی و همکاری در انجام طرح های پژوهشی
سایر موارد:
*دبیر کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی/ ارتقای سلامت مادران/ موربیدیتی و مرگ مادری
*عضو کمیته های نوزادان/ مرگ و میر پره ناتال/ شیر مادر / کمیته فنی انطباق موسسات پزشکی/ باروری و پیشگیری از منفی شدن رشد جمعیت / کمیته RCA
*پیگیری و مشاوره موارد ناباروری / نماینده معاونت درمان در کمیته تایید توبکتومی / عضو هسته آموزشی کلاس های آمادگی برای زایمان / عضو گروه پژوهشی سلامت باروری و جنسی
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/28
تعداد بازدید:
639
Powered by DorsaPortal